You are in > About Us

About Us

 

DIOCESAN COMMISSION FOR THE FAMILY

Who we are and what we will be doing...

The Diocesan Commission for the Family is appointed by the Archbishop for a period of two years. The members of the Commission represent the various realities of today’s Maltese family: newly weds, parents of youths, young children and adopted children, grandparents, widows, parents of children with special needs, childless couples and married but separated persons.

With God’s help and that of many people, the Commission has in mind to strengthen the services that the Church in Malta is giving to the family, by ensuring that the suggestions of the Synod which concern the family and marriage, are put into practice. It will give priority to the Synodal document ‘Zwieg u Familja’, and ensures that the guideline offered by this document is implemented for the benefit of the Maltese family.

By keeping contact with other organizations, both local and foreign ones, the Diocesan Commission for the Family will work to see to it that the operators in the family’s pastoral will have the necessary formation and knowledge.

The Commission wants to spread its roots amongst the people to feel and understand the needs of today’s family. It will make sure that in our parishes the ministry in favour of the family is strengthened by supporting the Parochial Commissions for the Family so that good and extended service is given to the Maltese families.


The Aims of the Commission are:

1. To study in a scientific way the Maltese family, the healthy one and also that which is in a crisis.

2. To establish sole guide lines of pastoral work with the family in the light of the Church’s teachings.

3. To co-ordinate the work of all ecclesiastical institutions who work in the family sector and to see that this work is done in conformity to the Archbishop’s plans.

4. To ensure that there are premarital programmes, religious educations within the family and apostolic work by families for families.

5. To keep in contact with the Pontifical Council for the Family and with other catholic entities who work in this sector.

6. To give advice as to pastoral needs in the family sector.


 

KUMMISSJONI DJOĊESANA FAMILJA

Min aħna u x’se nagħmlu...

Il-Kummissjoni Djoċesana Familja tiġi maħtura mill-Arċisqof għal perjodu ta’ sentejn. Il-membri tal-Kummissjoni jirrappreżentaw id-diversi realtajiet tal-familja Maltija ta’ llum: miżżewġin ġodda, ġenituri ta’ żgħażagħ, ta’ tfal żgħar u tfal adottati, nanniet, romol ġenituri ta’ tfal bi bżonnijiet speċjali, koppji bla tfal u persuni miżżewġa iżda separati.

Bl-għajnuna ta’ Alla u ta’ ħafna nies, il-Kummissjoni beħsiebha ssaħħah is-servizzi li l-Knisja f’Malta qed tagħti lill-familja billi tiżgura li s-suġġerimenti tas-Sinodu li jolqtu lill-familja u ż-żwieġ jitwettqu fil-prattika. Se tagħti prijorita’ lid-dokument tas-Sinodu żwieġ u Familja, u tiżgura li l-linja gwida li joffri dan id-dokument jiġu implimentati għall-benefiċċju tal-familja Maltija.

B’kuntatt ma’ organizzazzjonijiet oħra, kemm lokali kif ukoll barranin, il-Kummissjoni Djoċesana Familja se taħdem biex tara li l-operaturi fil-pastorali fil-qasam tal-familja jkollhom il-formazzjoni u t-taħriġ meħtieġ.

Il-Kummissjoni trid tifrex l-għeruq tagħha fost il-poplu biex tħoss u tifhem il-ħtiġijiet tal-familja ta’ llum. Se tara li fil-parroċċi tagħna jissaħħah il-ministeru favur il-familja bit-tisħih tal-Kummissjoni Parrokkjali Familja ħalli jingħata servizz tajjeb u mifrux lill-familji Maltin.


L-għanijiet tal-Kummissjoni huma:

1. Li tistudja b’mod xjentifiku l-familja Maltija, kemm dik b’saħħitha kif ukoll dik li tinsab fi kriżi.

2. Li tistabilixxi l-uniċi linji gwida tal-]idma pastorali mal-familja fid-dawl tat-tagħlim tal-Knisja.

3. Li tikkoordina l-ħidma ta’ l-istituzzjonijiet ekkleżjasti`i kollha impenjati fil-qasam tal-familja u tara li din il-ħidma ssir skond il-pjanijiet ta’ l-Arċisqof.

4. Li tiżgura li jkun hemm programmi ta’ tħejjija għaż-żwieġ, edukazzjoni reliġjuża fi ħdan il-familja u ħidma appostolika mill-familji għall-familji.

5. Li żżomm kuntatt mal-Kunsill Pontifiċju għall-Familja u ma’ entitajiet oħra kattoliċi li jaħdmu f’dan il-qasam.

6. Li tagħti pariri dwar il-ħtiġijiet pastorali fil-qasam tal-familja.


Membri

Il-Kummissjoni Djoċesana Familja fil-preżent hija ffurmata minn dawn il-membri:

Mr. Joseph & Dr. Rita Borg Xuereb - Tel: 21495382 - Koppja President
Mr. & Mrs.Charles & Carmen Chetcuti - Tel: 21661567- Koppja Segretarja
Dr. Joseph & Dr. Karen Borg
Fr. Vincent Magri SJ
Mr. & Mrs. Alfred & Anna Mallia
Mr. & Mrs. Joseph & Caroline Mercieca
Dr. Joe Psaila Savona
Mrs. Claire Zammit

Tista tagħmel kuntatt magħna permezz tal-emajl kumm.familja@maltadiocese.org


 
Copyright (C) 2012 | Disclaimer | Privacy Policy
Created and Designed by cre8solutions